Tanks

Wij leveren KIWA gekeurde tanks. Het is verplicht om in het bezit te zijn van een KIWA gecertificeerde tankinstallatie. Dit volgens PGS30.
De controle hierop is in volle gang.Van der Molen Brandstoffen levert tanks en installaties tegen zeer concurrerende prijzen!

 

Installaties PGS 30

 De Nederlandse regelgeving VROM en ministerie van Verkeer en Waterstaat en KIWA schrijven voor dat de opslag van dieselolie moet voldoen aan de PGS 30.

Dubbelwandige tanks
voldoen aan de KIWA beoordelingsrichtlijn BRL-K 796/02.

Prisma tanks
voldoen aan de KIWA beoordelingsrichtlijn BRL-K 798/01.

Lekbakken
voldoen aan de KIWA beoordelingsrichtlijn BRL-K 792/02.

Samenvatting:

 • De tank (en eventueel de lekbak) dient te zijn voorzien van het KIWA certificaat.
 • Enkelwandige kiwa tanks dienen geplaatst te worden in een Kiwa lekbak.
 • Dubbelwandige Kiwa tanks mogen tot 10.000 liter worden geplaatst zonder lekbak, m.u.v.
  waterwingebieden. Hier moet u ook een dubbelwandige tank in een lekbak plaatsen.
 • Boven de 10.000 liter tankinhoud moeten de enkelwandige tanks in een lekbak, tenzij
  de handhavende instantie schriftelijk een dubbelwandige tank zonder lekbak toestaat.
 • De totale installatie dient te zijn voorzien van het KIWA installatiecertificaat.

EXTRA KOSTEN bij Stalen tanks t.o.v. Polyethyleen tanks:

– Ten minste éénmaal per jaar moet een stalen tank op de aanwezigheid van water en sludge worden gecontroleerd zoals beschreven in KC-102;

Een Polyethyleen tank heeft geen watermeting nodig (geen roestvorming). Eventueel
aanwezig water in stalen tanks moet worden verwijderd en moet worden afgevoerd naar
een daarvoor bestemd inzamelpunt. Dit voorschrift geldt niet voor de opslag van producten
waarbij geen vrij water of sludge kan worden geconstateerd. Deze extra kosten van
ongeveer € 150,– kunt u jaarlijks door een Titan tank te kopen besparen.

– Inwendige en uitwendige inspectie:

Door of namens KIWA moet een stalen tank ten minste éénmaal per 15 jaar inwendig en
uitwendig geheel worden geïnspecteerd volgens KC-111. Hierbij moet ook de wanddikte
worden gemeten, terwijl de gehele installatie met inbegrip van de opvangvoorzieningen
visueel moet worden geïnspecteerd en waar nodig moet worden hersteld. Door of namens

KIWA moet een kunststoffen tank ten minste éénmaal per 15 jaar inwendig en uitwendig
worden geïnspecteerd waarbij de tank en bijbehorende leidingen op dichtheid moeten
worden beproefd met een overdruk van 20 kPa (0,2 bar), volgens keuringscriteria KC-111
(in voorbereiding). Bij de inwendige inspectie mag er geen gevaar voor brand of
explosie bestaan en er moeten maatregelen zijn getroffen om de tank veilig te
kunnen betreden. Dit laatste geldt alleen voor stalen tanks. U maakt dus wederom
extra kosten (+/- € 800,-) bij stalen tanks t.o.v. de keuring van Titan tanks.
Van deze inspectie en meting moet een door of namens KIWA afgegeven bewijs worden
overgelegd aan het bevoegd gezag c.q. het vergunning verlenend gezag.

Specificaties

 • Het vulpunt moet zijn voorzien van een KIWA gekeurde vulpuntmorsbak indien dit geen
  vast onderdeel van de tank is. De Titan polyethyleen vulpuntmorsbak heeft de goedkeuring
  van de Kiwa voor gebruik op Titan tanks. Voor tanks tot 5.000 liter moet de inhoud daarvan
  ten minste 5 liter zijn. Daarboven dient deze 65 liter te zijn. Indien deze niet direct op de
  tank is gemonteerd maar op een aparte vulleiding, dient de bakinhoud te worden
  vermeerderd met de inhoud van het leidingwerk van de vulleiding.
 • Bij tanks dient een gecertificeerde overvul beveiliging te worden aangebracht.(
  bijvoorbeeld een Spillstop stalen of kunststof overvul beveiliging’
 • De dieseltank moet worden voorzien van een ontluchtingsleiding (minimaal 38 mm
  binnendiameter) tot 3 meter boven het maaiveld. Indien de tank binnen wordt geplaatst,
  dient deze ontluchtingsleiding naar buiten te worden gevoerd. Bij een afgewerkte olietank
  moet de ontluchting minimaal 5 meter boven maaiveld gemonteerd worden. Voorkeur gaat
  uit naar een vlamkerend rooster op de ontluchting.
  Elke aansluiting beneden het hoogste vloeistofniveau moet worden voorzien van een
  metalen afsluiter. (v.b. kogelkraan)
 • Elke leiding beneden het hoogste vloeistofniveau moet worden voorzien van een anti hevel
  voorziening. (moet een gecertificeerde anti hevelklep zijn!)
 • De pomp moet soms worden voorzien van een retourleiding naar de tank, van 6 mm koperleiding. (in de meeste gevallen n.v.t.)

Kleinschalige gebruiker.

Er is sprake van kleinschalige aflevering aan voertuigen wanneer wordt voldaan aan de volgende drie voorwaarden:

 • Aflevering vindt uitsluitend plaats aan voertuigen die niet bestemd zijn voor wegvervoer. (rode diesel – Gasolie)
 • die bestemd zijn voor eigen bedrijfsmatig gebruik
 • een jaarafzet van ten hoogste 25.000 liter wordt bereikt.
 • Autodiesel valt dus altijd onder grootschalige voorschriften.

Grootschalige gebruiker

Bij grootschalige aflevering (Autodiesel of gasolie vanaf 25.000 liter) van brandstoffen moet
de verharding ter plaatse van het vulpunt, het afleverpunt en de opstelplaats van de
voertuigen, alsmede de opvang van gemorst product geschieden overeenkomstig het
gestelde in de richtlijn PGS 28 Ondergrondse opslag in stalen tanks en afleverinstallaties
voor motorbrandstof; opslag in milieubeschermingsgebieden voor grondwater’ (voorheen PR 9-1).

Eisen locatie voor plaatsing

 • D tank dient te worden voorzien van een beveiliging tegen aanrijding.
 • De tank (en leidingwerk) dienen onder afschot te zijn geplaatst (1:100).
 • Plaatsing van de tank/bak moet ten minste 3 meter van de erf scheiding zijn.
 • Binnen de erf scheiding moet de bak 5 meter vrij worden gehouden van brandgevaarlijke
  stoffen/werkzaamheden of openingen (vb. ramen) Bij plaatsing bij een raam kan het vast
  ervoor zetten van een brandwerende plaat (minimaal 60 minuten brandvertraging) voldoende
  zijn.
 • Indien geplaatst bij een nieuw gebouwonderdeel, is meestal de brandveiligheid al aanwezig.
 • Indien niet, moeten voorzieningen getroffen worden om een brandwerende constructie met
  een brandwerendheid van ten minste 60 minuten overeenkomstig NEN 6069 te plaatsen.
 • Binnen een afstand van 10 meter van de tankplaats moet een brandblusser aanwezig zijn.

Overige bepalingen

 • Voor plaatsing dient het bevoegd gezag in kennis te worden gesteld.
 • De gehele installatie, van tank en leidingen, moeten vloeistofdicht zijn, wat voor in gebruik
  name moet worden aangetoond door de tankinstallatie af te persen.
 • Installateur maakt foto’s van de installatie. Dit om bij calamiteiten te kunnen zien of originele
  toestand nog aanwezig was bij de start van de calamiteit.
 • Een kunststof opslagbak met absorberende korrels is aan te bevelen, soms een directe eis.
 • Installateur is 15 jaar verantwoordelijk voor de door hem geleverde totale installatie.
 • Alle werkzaamheden aan deze installatie mogen alleen door een KIWA gecertificeerd
  installateur uitgevoerd worden.

 

 

Copyright © 2015. All Rights Reserved.